Regulamin
Regulamin stanowi podstawaę prawną określającą zasady korzystania z jubko.eu (Sklepu internetowego JUBIKO), serwisu należącego do firmy JUBIKO Urszula Jurkiewicz. Regulamin ma charakter umowy pomiędzy właścicielem witryny jubko.eu  a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami. Treści prezentowane na stronach jubko.eu  są ofertą handlową, ważną w okresie jej udostępniania w Internecie.
 
Definicje
1. JUBIKO Urszula Jurkiewicz. - właścicielem sklepu internetowego jubko.eu , działającej pod adresem www. jubko.eu, jest firma JUBIKO Urszula Jurkiewicz, ul. Chodkiewicza 8b/9, 78-100 Kołobrzeg,
2. Ilekroć mowa, nazwa "Jubiko", " jubko.eu ", "Sklep", "Sklep Internetowy" "Sprzedawca" odnosi się do JUBIKO Urszula Jurkiewicz.
3. Produkt - przedmiot, towar, praca lub prawo, który może być przedmiotem sprzedaży w jubko.eu
4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
5. Użytkownik zarejestrowany, Kupujący - Użytkownik, który przeszedł prawidłowo proces rejestracji w jubko.eu, posiada własny unikalny login (nazwę Użytkownika w jubko.eu) i unikalne ID, ma prawo do dokonywania zakupu w jubko.eu
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.


Postanowienia ogólne
8. Użytkownik

 1. 1. Użytkownik jubko.eu musi mieć ukończone 18 lat. Możliwe jest także korzystanie z serwisu przez osoby, które ukończyły 13 lat pod nadzorem prawnego opiekuna.
 2. 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicy.
 3. 3. Użytkownik, korzystając z jubko.eu, nie może naruszać prawa, prowadzić działań nielegalnych lub działać na szkodę jubko.eu i innych jej Użytkowników.
 4. 4. Nazwa Użytkownika ani jego ID nie może być przedmiotem transferu lub sprzedaży innemu Użytkownikowi.
 5. 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta.

 

9. Jubiko
Jubiko zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Sklepu po zalogowaniu się oraz pocztą elektroniczną.

Rejestracja
10. By można było sprawdzić stan zamówienia oraz inne dane, konieczne będzie założenie konta użytkownika.
11. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia .
12. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.
13. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych.
14. Jubiko może, w sytuacjach tego wymagających, zarządzać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z jubko.eu.
15. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez jubko.eu.
16. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i prawem polskim.
17. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane są w procesie sprzedaży i w celu kontaktu.
18. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez JUBIKO Przemysław Jurkiewicz. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Chodkiewicza 8b/9, w celach realizacji procesu rejestracji w jubko.eu .
19. Użytkownik, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą a także wydanie polecenia usunięcia ich z bazy.

Polityka ochrony prywatności
20. Jubiko. przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
21. Dane osobowe przetwarzane są przez Jubiko., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
22. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz, w przypadku nieuregulowania należności na rzecz Jubiko., podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
23. Jubiko. zapewnia realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


Zakupy
24. Kupujący powinien zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia.
25. Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu platnosci.pl W imieniu jubko.eu obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako pobierający opłatę (np. na wyciągu bankowym lub rejestrze transakcji dokonanych kartą)
26. Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego produkt w terminie, nie później niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować w ogłoszeniu na swojej stronie.
27. Przelew bezpośredni, dane do przelewu:

JUBIKO URSZULA JURKIEWICZ
78-100 Kołobrzeg, Chodkiewicza 8b/9
Multibank
87 1140 2004 0000 3802 7663 3190
Tytuł: zamówienie nr
28. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep wysyła dodatkowy e-mail do Kupującego z prośbą o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) zamówienie zostaje anulowane.


Reklamacje
29. Kupujący:
1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki

 •  Do czasu dorączenia przesyłki Sprzedający odpowiada za przesyłkę.
 •  Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę o fakcie nieotrzymania przesyłki, w terminie podanym przez Sprzedającego na stronie w dziale Wysyłka oraz wtrakcie składania zamówienia.
 •  Kupujący po upływie terminu dostarczenia przesyłki ma prawo odstąpić od umowy, wtedy niezwłocznie otrzymuje od Sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty.
 • Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Sprzedający (Jubiko) składa reklamację.

 

2. Pozostałe reklamacje (niezgodność towaru z umową).

 1. 1. Kupującemu w ciągu dwóch lat od wydania mu towaru przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. 2. Reklamacja może być złożona poprzez stronę internetową jubko.eu w formularzu kontaku ze sprzedawcą lub pisemnie na adres Sprzedawcy .
 3. 3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca (JUBIKO)
 4. 4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. 5. Jeżeli kupujący będący konsumentem nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy;
 6. . Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. 6. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w powyższych pkt 4 i 5, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.
 8. 7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie koszty przesyłki od i do Kupijącego, związanej z postępowaniem gwarancyjnym - pokrywa Sprzedający

Zwroty:

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych za pośrednictwem jubko.eu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres JUBIKO Urszula Jurkiewicz, ul. Chodkiewicza 8b/9, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ jubiko.eu w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - zostanie wysłane wraz z przesyłką, można je też pobrać ze strony www.jubiko.eu - OŚWIADCZENIE

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. 1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. realizowanych na indywidualne zamówienie).
 2. 2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 3. 3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
5. Pieniądze wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sprzedaż
31. Sprzedawca oświadcza, że jest autorem przedmiotów oferowanych przez niego w jubko.eu.
32. Sprzedawca odpowiada za jakość produktów i ich zgodność z opisem i zdjęciem w jubko.eu
33. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się na stronie jubko.eu w zakładce „zasady wysyłki”, a także w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia.


Postanowienia końcowe
34. Do korzystania z usług Jubiko niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
35. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej jubko.eu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego;Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowy

37. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
38. Niniejszy wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie jubko.eu .